Vyhľadávanie

Obyvatelia

Vyhlásenie samostatného Slovenského štátu 14. marca 1939 prijala väčšina slovenských obyvateľov s radosťou, istými ilúziami, ale aj s obavami z budúcej nemeckej agresívnej politiky, resp. čo im prinesie zmenená situácia v podobe vlastného štátu. Právne normy, názory politikov vládnucej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) už od 6. októbra 1938 (vyhlásenie autonómie Slovenska) signalizovali o...

Salzburské rokovania

Stretnutie J.Tisu, A. Macha a V. Tuku s A. Hitlerom a J. von Ribbentropom v Salzburgu v júli 1940. Nemecko počas rokovaní podstatne zasiahlo do vnútorného života a suverenity SR. Kríza vo vládnom tábore HSĽS medzi umiernenými a radikálnymi tu bola vyriešená v prospech radikálnych členov, a to rekonštrukciou vlády. Funkcie F. Ďurčanského, ktorý sa. snažil odkloniť od pronemeckého kurzu, boli rozdel...

Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS)

V období 1.ČSR národne a katolícky orientovaná strana, bojovala proti čechoslovakizmu, resp. pražskému centralizmu. Od roku 1923 bola najsilnejšou stranou na Slovensku. Jej účasť vo vláde bola kvôli centralizmu vládnych kruhov a snahe ľudákov o autonómiu Slovenska na základe Pittsburskej dohody, len krátkodobá (1927 - 1929). Pôsobila v opozícii. V roku 1925 bola premenovaná podľa svojho zakladateľ...