Projekt European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) - ciele a poslanie

Projekt European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) - ciele a poslanie
Cieľom projektu European Holocaust Research Infrastruje (EHRI) je podporiť komunitu bádateľov v oblasti výskumu holokaustu prostredníctvom budovania digitálnej infraštruktúry a vytvárania siete kontaktov medzi relevantnými odborníkmi. EHRI poskytuje digitálny prístup k rôznorodým, často rozptýleným, zdrojom týkajúcim sa holokaustu prostredníctvom Online portálu EHRI.

Cieľom projektu European Holocaust Research Infrastructure je podporiť komunitu bádateľov v oblasti výskumu holokaustu prostredníctvom budovania digitálnej infraštruktúry a vytvárania siete kontaktov medzi relevantnými odborníkmi. EHRI poskytuje digitálny prístup k rôznorodým, často rozptýleným, zdrojom týkajúcim sa holokaustu prostredníctvom Online portálu EHRI. Bádateľom a archivárom zároveň poskytuje nástroje a metodiku, ktoré umožnia spoluprácu pri využívaní daných zdrojov. Okrem online platformy EHRI sprostredkováva aj kontakty medzi rozsiahlou skupinou historikov, archivárov a pod., pričom cieľom je zlepšiť spoluprácu a koordináciu medzi odborníkmi z praxe a iniciovať novú nadnárodnú spoluprácu v oblasti výskumu holokaustu. EHRI sa zameriava na jednu z najväčších výziev tohto výskumu: roztrúsenosť archívnych zdrojov po celej Európe ako aj iných kontinentoch a z toho plynúcu fragmentáciu historiografie holokaustu.

Jadro tejto pracovnej skupiny tvorí viac než dvadsať organizácií – výskumných inštitútov, knižníc, archívov, múzeí a pamätných miest. EHRI sa rovnako spolieha aj na podporu mnohých ďalších jednotlivcov a organizácií z oblasti výskumu holokaustu a digitálnych humanitných vied. EHRI je vlajkový projekt, ktorý spája odborníkov z rôznych oblastí a vytvára inovatívnu digitálnu infraštruktúru. EHRI mapuje príležitosti pre historický výskum v digitálnom veku.

EHRI neustále rozširuje okruh inštitúcií a ľudí spojených s projektom. Vyzýva inštitúcie, ktoré vlastnia zbierky dokumentov týkajúce sa holokaustu, aby integrovali informácie o svojich zbierkach na online portále, čím zvýšia svoju viditeľnosť v rámci výskumnej komunity. EHRI ponúka aj jednotlivcom možnosť zapojiť sa do vlastnej siete kontaktov prostredníctvom výskumného programu, školení a vzdelávacích akcií vrátane seminárov, konferencií, štipendií, metodických seminárov a online kurzov.

EHRI začal svoju činnosť v októbri 2010 s počiatočnou finančnou podporou Európskej únie, ktorá trvala štyri roky. Vďaka pokračujúcej podpore zo strany EÚ, sa EHRI neustále vyvíja. V súčasnosti EHRI odštartoval nový ambiciózny štvorročný program, ktorý má za cieľ prehĺbiť existujúce činnosti a výsledky práce EHRI a hľadať nové výskumné smery na obdobie rokov 2015–2019. EHRI sa venuje budovaniu výskumnej infraštruktúry týkajúcej sa témy holokaustu, ktorá je založená na sieti kontaktov bude mať právo existencie na základe vlastnej jednoty.

Počty preživších holokaustu, ktorí by mohli poskytnúť priame svedectvo z tohto obdobia, sa znižujú a príde čas, kedy už nezostane nikto kto by mohol priamo hovoriť o svojej skúsenosti z týchto kritických čias. Zdroje a nástroje, ktoré EHRI vyvíja, budú hrať dôležitú úlohu pri výskume holokaustu v budúcnosti, ako aj pri jeho pripomínaní a vzdelávaní. Nikdy nedokážeme nahradiť tých, ktorí holokaust prežili, ale môžeme si ich ctiť a pripomínať zdokonaľovaním prístupu k zdrojom týkajúcim sa tohto obdobia. Toto je hlavný cieľ EHRI.


V období 2015 – 2019 projekt EHRI:

  • rozširoval sieť inštitúcií spojených s projektom a nadväzovať pracovné vzťahy s výskumnými pracovníkmi a inštitúciami z rôznych častí Európy (najmä vo východnej a južnej Európe a v regiónoch s obmedzenou inštitucionalizáciou výskumu holokaustu).
  • zlepšoval Online portál EHRI z hľadiska obsahu (napr. viac rôznorodejších a kvalitnejších vzájomne prepojených informácií o zbierkach z mnohých ďalších inštitúcií) a použiteľnosti (napr. lepšie funkcie a spôsoby nápovedy).
  • prehlboval výskum zbierok  a inštitúcií zaoberajúcich sa holokaustom, najmä vo východnej a južnej Európe, a neustále integrovať nové poznatky do EHRI portálu.
  • hľadal inovatívne prístupy k práci s digitálnym obsahom vo výskume holokaustu a vyvíjať pokročilé metódy analýzy dát a nástrojov uľahčujúcich spracovanie veľkých objemov dát.
  • ponúkal väčší a flexibilnejší program stáží, ktorý umožňuje bádateľom a archivárom prístup k zbierkam, ktoré sú k dispozícii v 15 partnerských EHRI inštitúciách.
  • rozširoval existujúci EHRI Online Course in Holocaust Studies a rozvíjať online výukový program pre portál EHRI.
  • vyvíjal online blog dokumentov a online platformu pre vedecké edície dokumentov.
  • komunikoval s kľúčovými skupinami užívateľov, aby sa rozvíjalo použivanie medzinárodných štandardov, najlepších postupov a získala spätná väzba o nástrojoch a službách EHRI.
  • organizoval rôznorodý program konferencií, metodických seminárov a workshopov po celej Európe s cieľom osloviť relevantné komunity, podporovať medzinárodnú spoluprácu vo výskume holokaustu, ako aj ďalej diskutovať  aktuálne výskumné trendy a otázky.