Projekt European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) - ciele a poslanie

Projekt European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) - ciele a poslanie
European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) na nadnárodnej úrovni napomáha výskumu holokaustu, jeho pripomínaniu a vzdelávaniu o ňom.

European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) na nadnárodnej úrovni napomáha výskumu holokaustu, jeho pripomínaniu a vzdelávaniu o ňom. Robí tak prekonávaním závažného problému, ktorým je roztrieštenosť a rozptýlenosť relevantných prameňov, informácií a znalostí po rôznych krajinách sveta. EHRI tiež vyvíja nové metódy a digitálne nástroje pre vedcov a archivárov na prácu s prameňmi a ich prezentáciu. Prostredníctvom štipendií a stáží tiež podporuje výchovu novej generácie vedcov a archivárov. Ciele EHRI sú v súlade s cieľmi iných európskych výskumných infraštruktúr a zahŕňajú: vedeckú excelentnosť, poskytovanie vzdelávania a tréningu, rozširovanie nadnárodnej spolupráce, prispievanie k pozitívnym spoločensko-ekonomickým dopadom, či optimalizáciu využívania dát. V tomto zmysle medzi hlavné ciele EHRI patrí zabezpečenie prístupu k vysoko prepojeným informáciám a dátam o prameňoch týkajúcich sa holokaustu cez rozšírené online služby EHRI Virtual Observatory (obsahujúce EHRI Online Portal; vedecké digitálne edície prameňov v EHRI Edition Plarform; nástroje vizualizácie a interpretácie v EHRI Document Blog a pod.).
Okrem toho EHRI komunikuje sociálny, politický a kultúrny význam holokaustu pre spoločnosť ako celok podporou vzdelávania a pripomínania a zohráva dôležitú úlohu v boji proti popieraniu holokaustu, jeho skresľovaniu, rasizmu a antisemitizmu. EHRI preto úzko spolupracuje s International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) a European Commission Coordinator on Combatting Antisemitism. Cez podporu výskumu holokaustu v spoločenskom diskurze EHRI neustále prízvukuje otázku tolerancie, kultúrnej diverzity a ľudských práv.

Od začlenenia na ESFRI Roadmap v roku 2018 sa EHRI zároveň pretvára na stálu európsku distribuovanú výskumnú organizáciu vo forme European Reaserch Infrastructure Consortium (ERIC). Centrálny hub EHRI-ERIC bude sídliť v Amsterdame, v Holandskom kráľovstve.

Od roku 2015 je slovenským partnerom a  národným koordinátorom EHRI v rámci jej transformácie na európsku distribuovanú výskumnú organizáciu Dokumentačné stredisko holokaustu (ďalej DSH) so sídlom v Bratislave. DSH realizuje vedecký výskum, organizuje vedecké a vzdelávacie podujatia a aktivity smerujúce k pripomínaniu obetí holokaustu. EHRI prostredníctvom DSH aktívne pôsobila v Slovenskej republike od roku 2015 najmä pri identifikácii archívov a pamäťových inštitúcií spravujúcich pramene k výskumu holokaustu a pri integrovaní týchto informácií do svojej infraštruktúry (cez EHRI Portal).

DSH sa tiež stalo popredným činiteľom v šírení informácií o projekte EHRI a jeho službách na Slovensku a v susedných štátoch a od roku 2019 v rámci projektu EHRI-Preparatory Phase (Horizont 2020) vedie disemináciu a komunikáciu EHRI v procese jeho transformácie na EHRI ERIC. Zároveň v rámci projektu EHRI 3 DSH od roku 2020 prehlbuje identifikáciu a integráciu informácií  a dát, podieľa sa na tvorbe nových foriem prezentácie výskumu (EHRI Document Blog) a organizuje vedecké podujatia.