ENGLISH VERSION - EHRI

The Holocaust Documentation Centre is one of the 23 members of the project European Holocaust Research Infrastructure (EHRI).

Projekt European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) - ciele a poslanie

Cieľom projektu European Holocaust Research Infrastruje (EHRI) je podporiť komunitu bádateľov v oblasti výskumu holokaustu prostredníctvom budovania digitálnej infraštruktúry a vytvárania siete kontaktov medzi relevantnými odborníkmi. EHRI poskytuje digitálny prístup k rôznorodým, často rozptýleným, zdrojom týkajúcim sa holokaustu prostredníctvom Online portálu EHRI.
Show more