Vyhľadávanie

Slovenská republika (1939 - 1945)

vznikla 14. 3.1939 na základe zákona o samostatnom slovenskom štáte a na jeho čele stál Msgr. Jozef Tiso. Základným heslom štátu i strany bolo „jeden boh, jeden národ, jedna strana…”. Slovenský štát mal totalitný charakter s fašistickými prvkami. Navonok zachovával základné prvky parlamentnej demokracie: existencia systému viacerých politických strán (HSĽS, Deutsche Partei, Maďarská strana na Slov...

Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS)

V období 1.ČSR národne a katolícky orientovaná strana, bojovala proti čechoslovakizmu, resp. pražskému centralizmu. Od roku 1923 bola najsilnejšou stranou na Slovensku. Jej účasť vo vláde bola kvôli centralizmu vládnych kruhov a snahe ľudákov o autonómiu Slovenska na základe Pittsburskej dohody, len krátkodobá (1927 - 1929). Pôsobila v opozícii. V roku 1925 bola premenovaná podľa svojho zakladateľ...

Deportácie Židov zo Slovenska

Nútené vysťahovanie - spôsob konečného riešenia židovskej otázky na Slovensku.

Prvým pokusom o takéto riešenie bolo nariadenie ministerského predsedu J. Tisu krátko po Viedenskej arbitráži, ktorej výsledkom bolo, že Slovensko bolo nútené odstúpiť svoje južné územia Maďarsku. Z tohto neúspechu slovenskej vlády boli obviňovaní najmä Česi a Židia. 4.11.1938 J. Tiso nariadil odsun nemajet...

Holokaust - prečo sa o ňom učiť?

Pojem holokaust sa používa na označenie systematického vyvražďovania európskeho židovstva v rokoch 1933-1945. Bolo realizované štátnymi inštitúciami nacistického Nemecka a s ním kolaborujúcimi režimami v Európe. Ako synonymum sa zvykne používať aj hebrejské slovo šoa (zničenie, záhuba). V období holokaustu boli v Európe prenasledovaní a vraždení tiež politickí odporcovia nacistov a ich spojencov, ...

Dokumentačné stredisko holokaustu zhromažďuje archívne dokumenty, ktoré sú svedectvom  o holokauste a jeho dôsledkoch. Od roku 2008 DSH realizuje archívny výskum v rôznych archívoch na území Slovenskej republiky. Počas svojej existencie sme sa podieľali aj na identifikácii a sprístupnení neznámych dokumentov. V roku 2009 napríklad DSH pomáhalo s identifikáciou  a prezentáciou dovtedy neznámych evidenčných denníkov koncentračného tábora v Seredi z rokov 1944 - 1945, objavených v Slovenskom národnom archíve.
V tejto časti web-stránky bude DSH postupne zverejňovať výber z dokumentov, ktoré zhromaždilo počas svojej činnosti. Jednotlivé dokumenty budú kategorizované. Ako prvé postupne zverejňujeme protižidovské právne normy prijaté ľudáckym režimom na Slovensku v roku 1939.

Kategórie

Zodpovední

Diskriminácia Židov na Slovensku začala už v období autonómie Slovenska (6. 10. 1938 – 14. 3. 1939), v rannom období vlády politického režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSLS). Politici HSĽS, vedení rímskokatolíckym kňazom a ľudáckym politikom Jozefom Tisom, ktorí sa chopili moci krátko po vyhlásení autonómie, od začiatku svojho vládnutia deklarovali, že budú realizovať protižidovskú poli...

Slovensko 1938 – 1945

Od jesene 1938 do jari 1945 bolo Slovensko ovládané režimom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Už počas obdobia autonómie Slovenska (6.10. 1938–14. 3. 1939) zlikvidovali predstavitelia HSĽS demokraciu na Slovensku a zaviedli totalitný režim, ktorý obmedzoval základné občianske a ľudské práva obyvateľov Slovenska. Ľudácky režim na čele s Jozefom Tisom, od počiatku prenasledoval Židov žijúc...