Vládne nariadenie č. 36/1939 Sl. z. o zákaze výroby bohoslužobných a náboženských predmetov kresťanských nekresťanmi a obchode s týmito