Vyhľadávanie

Salzburské rokovania

Stretnutie J.Tisu, A. Macha a V. Tuku s A. Hitlerom a J. von Ribbentropom v Salzburgu v júli 1940. Nemecko počas rokovaní podstatne zasiahlo do vnútorného života a suverenity SR. Kríza vo vládnom tábore HSĽS medzi umiernenými a radikálnymi tu bola vyriešená v prospech radikálnych členov, a to rekonštrukciou vlády. Funkcie F. Ďurčanského, ktorý sa. snažil odkloniť od pronemeckého kurzu, boli rozdel...

Zodpovední

Diskriminácia Židov na Slovensku začala už v období autonómie Slovenska (6. 10. 1938 – 14. 3. 1939), v rannom období vlády politického režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSLS). Politici HSĽS, vedení rímskokatolíckym kňazom a ľudáckym politikom Jozefom Tisom, ktorí sa chopili moci krátko po vyhlásení autonómie, od začiatku svojho vládnutia deklarovali, že budú realizovať protižidovskú poli...

Slovakia 1938-1945

From autumn 1938 till spring 1945 regime of Hlinka Slovak People's Party (HSĽS; members of the party were called “Ľudáci” = Ľudáks) ruled Slovakia. During the initial period, the period of autonomy of Slovakia within Czechoslovak Republic (October 6, 1938 - March 14, 1939), Ľudáks destroyed the democracy and introduced the totalitarian regime which limited basic civil and human rights in Slov...