Protižidovská legislatíva na Slovensku (1939 – 1945)

V rokoch 1939 - 1945 boli na území vtedajšieho Slovenska vydané desiatky protižidovských právnych noriem. V tejto časti budeme jednotlivé právne normy postupne zverejňovať.


Vládne nariadenie č. 137/1939 Sl. z. o dôverníkoch a dočasných správcoch v priemyselných, obchodných a remeselných podnikoch a v iných majetkových podstatách

Vládne nariadenie č. 137/1939 Sl. z. umožnilo úradom menovať do firiem (podnikov) Židov tzv. dôverníkov alebo dočasných správcov. Zmyslom nariadenia bolo poskytnúť záujemcom o prevzatie (arizáciu) firiem Židov čas na zoznámenie sa s tou-ktorou firmou a prax v jej vedení.
Show more Protižidovská legislatíva na Slovensku (1939 – 1945)