EHRI Online kurzy – ľahko dostupný zdroj kvalitných informácií

EHRI Online kurzy – ľahko dostupný zdroj kvalitných informácií

Súčasťou projektu European Holocaust Reseach Infrastructure (EHRI), ktorého slovenským partnerom je Dokumentačné stredisko holokaustu, sú aj voľne dostupné online kurzy koncipované pre učiteľov, lektorov a študentov ako i ďalších záujemcov o problematiku holokaustu v Európe. Jednotlivé kurzy boli pripravené historikmi z popredných vedeckých inštitúcií zaoberajúcich sa týmto fenoménom, ktorých cieľom je reflektovať najaktuálnejší stav výskumu a trendy v historiografii holokaustu. Veľkú prednosť ponúkaných kurzov predstavuje špičková profesionálna úroveň, využívanie autentických archívnych dokumentov a progresívny prístup k ich kritickej analýze.

V súčasnosti sa na webovej stránke projektu EHRI nachádza 6 tematických online kurzov:

Každý z ponúkaných kurzov začína prehľadným historiografickým a kontextuálnym úvodom, ktorý čitateľa uvedie do konkrétnej skúmanej problematiky a je nevyhnutný pre ďalšiu analýzu vybraných archívnych dokumentov. Jednotlivé kurzy sú väčšinou rozčlenené do 5 kapitol, v rámci ktorých je hlavná téma rozoberaná z rôznych perspektív. Každý z týchto špecifických výskumných problémov je objasnený v stručnom úvode a následne analyzovaný na príklade 10 rôznych prameňov od textových dokumentov cez fotografie až po zvukové záznamy či video. Práca s autentickými dobovými prameňmi stojí v centre celého projektu EHRI a práve prostredníctvom online kurzov si záujemcovia môžu osvojiť základné pravidlá a princípy ich kritickej analýzy. Dokumenty použité v rámci kurzov sú uverejnené ako faksimile v pôvodnom jazyku, k dispozícii je aj kvalitný preklad do angličtiny.

Spomedzi ponúkaných tematických okruhov dávame do pozornosti kurz venovaný holokaustu na Ukrajine, ktorý v aktuálnom vedeckom i verejnom diskurze predstavuje často diskutovanú tému. Prehľadne a dôkladne sú spracované napríklad udalosti v Kamenci Podolskom a Babom Jare, ktoré exemplárne dokumentujú rozmery prenasledovania a masového vraždenia tomto geografickom priestore.

Pre záujemcov o výskum prenasledovania Židov v Európe počas 2. svetovej vojny by kurz Moderná diplomatika a holokaust mal predstavovať priam povinnú jazdu. Pracovníci Bundesarchivu v Berlíne pripravili unikátny a prehľadný manuál mapujúci relevantné archívne fondy týkajúce sa prenasledovania a genocídy už od obdobia uchopenia moci nacistami v roku 1933. Za pozornosť rozhodne stojí aj časť kurzu venovaná otázke eutanázie a Akcii T4 ako jednej z kapitol masového vraždenia, ktorého obeťami sa stali psychicky a ťažko fyzicky postihnutí ľudia, označení nacistickým režimom za neplnohodnotných občanov Tretej ríše.

Neobmedzený prístup k EHRI Online kurzom umožňuje potenciálnym záujemcom prejsť si postupne každý z nich, čo vzhľadom na ich vysokú kvalitu vrelo odporúčame. Cestu k ukážke aktuálnych trendov vo výskume holokaustu otvára jednoduché kliknutie na správnu webovú stránku.

Pokiaľ máte záujem pravidelne dostávať informácie o novinkách  a aktuálnej činnosti projektu EHRI, môžete sa prihlásiť aj na odber špeciálneho Newslettera priamo tu.