Dokumentačné stredisko holokaustu ako partner projektu EHRI

Dokumentačné stredisko holokaustu ako partner projektu EHRI

Cieľom projektu European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) je podpora komunity bádateľov v oblasti výskumu holokaustu prostredníctvom budovania digitálnej infraštruktúry a vytvárania siete kontaktov medzi relevantnými odborníkmi.

 

Po druhej svetovej vojne boli mnohé pramene o holokauste roztrúsené po celom svete. Hneď po skončení vojny však začali vznikať organizácie, ktoré zhromažďovali, spracovávali a sprístupňovali tieto pramene a množstvo prameňov sa tak dostalo do archívov, múzeí a iných inštitúcií. Informácie o ich zbierkach a fondoch však neboli prepojené a dostupné na jednom mieste. Nástup moderných technológií a digitálna éra poskytli nové možnosti prepájania a sprístupňovania týchto  informácií  a umožnili tak aj vznik projektu EHRI.

 

Jedným z hlavných cieľov projektu EHRI je poskytovanie digitálneho prístupu k informáciám o rôznorodých, často rozptýlených prameňoch  súvisiacich s témou holokaustu a to predovšetkým  prostredníctvom Online portálu EHRI.

Prameň týkajúci sa deportácií Židov zo Slovenska, mohol skončiť napríklad v archíve v Nemecku alebo v USA. V minulosti by ste informáciu o tom, že takýto dokument existuje, našli iba vynaložením veľkej námahy a financií. Dnes vás k nej dovedie Online portál EHRI.

 

Projekt EHRI, ktorý začal v roku 2010, je v súčasnosti financovaný Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020. Jadro projektu tvorí viac než dvadsať organizácií – výskumných inštitútov, knižníc, archívov, múzeí a pamätných miest. EHRI sa rovnako spolieha aj na podporu mnohých ďalších jednotlivcov a organizácií pôsobiacich v oblasti výskumu holokaustu a digitálnych humanitných vied. EHRI je vlajkovým projektom, ktorý spája odborníkov z rôznych oblastí. Mapuje príležitosti pre historický výskum v digitálnom veku.

 

Dokumentačné stredisko holokaustu je partnerom projektu EHRI pre Slovensko od roku 2015.

Do dnešných dní sme len v Portáli EHRI zverejnili alebo aktualizovali informácie o 43 archívoch a organizáciách, ktoré spravujú fondy alebo zbierky s prameňmi o holokauste na Slovensku. Zhromaždili a spracovali sme informácie (opisy) o desiatkach archívnych fondov a zbierok relevantných pre výskum holokaustu na Slovensku a postupne ich zverejňujeme na Online portáli EHRI.

Podieľame sa na zviditeľňovaní projektu EHRI na Slovensku a aj prostredníctvom nášho newslettera vás budeme oboznamovať s projektom a jeho výsledkami.