Nový newsletter Dokumentačného strediska holokaustu: Holokaust a súčasnosť

Nový newsletter Dokumentačného strediska holokaustu: Holokaust a súčasnosť

V nedeľu 25. marca 2018 uplynie 76 rokov od odchodu prvého transportu, ktorým sa začali deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 do nacistických koncentračných táborov. Pri príležitosti tohto výročia vydávame prvé číslo nového Newslettera, v ktorom vás budeme pravidelne informovať o novinkách v oblasti výskumu a vzdelávania o holokauste, ako aj o  činnosti Občianskeho združenia Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH).

DSH sa systematicky venuje bádaniu o holokauste a  informovaniu verejnosti o tomto historickom období. Zároveň sa zaoberáme dejinami židovskej menšiny a jej mieste v spoločnosti na Slovensku v 20. i 21. storočí. Všímame si samozrejme aj sociálne javy priamo súvisiace s touto problematikou – antisemitizmus, rasizmus, intolerancia a xenofóbia. DSH vzniklo v roku 2005 ako pridružená organizácia Ústredného zväzu náboženských obcí v SR. Svojimi aktivitami priamo nadviazalo na koncepciu rovnomenného projektu, ktorý v rokoch 1999 – 2005 spoločne realizovali Nadácia Milana Šimečku a Židovská náboženská obec v Bratislave.

Medzi naše hlavné úlohy a ciele patria :

  • výskum a dokumentácia
  • vzdelávanie a konzultačná činnosť
  • publikačná činnosť
  • adekvátne formy pripomínania
  • networking odborníkov a aktivistov
  • spolupráca s verejnosťou a médiami

 

Činnosť DSH je koncipovaná široko a od vzniku sa aktívne venujeme primeranému rozvoju všetkých vyššie uvedených aktivít. Ako napovedá už názov našej organizácie, Dokumentačné stredisko holokaustu vykonáva výskum a dokumentáciu osudov obetí holokaustu. Informácie následne poskytujeme oprávneným žiadateľom (príbuzným obetí).
Venujeme sa tiež odbornému poradenstvu a publikovaniu výsledkov výskumu. Počas svojej existencie DSH vydalo viacero vedeckých a odborných publikácií zameraných na tematiku holokaustu. Okrem vedeckých monografií z pera slovenských i zahraničných autorov a vedeckých zborníkov sa DSH podieľalo aj na vydaní viacdielnej edície dokumentov Holokaust na Slovensku či ročeniek Judaica et Holocaustica 1 a 2 venovaným otázke arizácií židovského majetku.

DSH sa už od svojho založenia aktívne zapájalo do medzinárodných projektov. V súčasnosti zastupujeme Slovensko vo významných medzinárodných projektoch Yerusha a EHRI (European Holocaust Reserch Infrastructure).

Medzi ďalšie dôležité úlohy DSH patrí vzdelávanie. Naši zamestnanci pravidelne robia semináre a prednášky pre študentov základných a stredných škôl. V rokoch 2006 – 2012 sme boli partnerom Ministerstva školstva SR pre vzdelávanie o holokauste, ako aj ďalších akademických a vzdelávacích organizácií na Slovensku (napr. Nadácia M. Šimečku, Múzeum SNP, pracoviská SAV, Univerzity Komenského v Bratislave) i v zahraničí (napr. Yad Vashem, Izrael; Haus der Wannsee Konferenz, Nemecko; Památník Terezín, Židovské muzeum v Praze; Česká republika, USC Shoah Foundation Institute; USA).

Súčasťou pripomínania si a šírenia povedomia o prenasledovaní židovskej menšiny na Slovensku v čase druhej svetovej vojny, ako aj jej dôsledkov na celú spoločnosť je i pravidelná spolupráca s Prípravným výborom iniciatívy Čítanie mien obetí holokaustu a organizáciou ICEJ Slovensko na organizácii esejistickej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli či pietnej spomienky Čítanie mien obetí holokaustu.

Výkonným a riadiacim orgánom Dokumentačného strediska holokaustu je sedemčlenné Kuratórium, ktorého predsedom a zároveň štatutárnym zástupcom je etnológ PhDr. Peter Salner, DrSc..Činnosť DSH priamo organizuje riaditeľ DSH, ktorým je od 1.1. 2018 historik Mgr.Ján Hlavinka, PhD.

Na tomto poste vystriedal etnologičku Dr. Moniku Vrgulovú, CSc., ktorá DSH založila, pomohla etablovať doma aj v zahraničí a 12 rokov viedla. Tím DSH v januári 2018 zároveň posilnila historička Mgr. Michala Lônčíková. DSH v súčasnosti pracuje na viacerých projektoch a ďalšie pripravuje. O našich aktivitách Vás budeme pravidelne informovať aj prostredníctvom tohto Newslettera.