Vyhľadávanie

Vzdelávací program Židovské kultúrne dedičstvo

Od roku 2012 DSH spolupracuje so Židovským komunitným múzeom v Bratislave na vzdelávacom programe pre stredné školy Bratislavského samosprávneho kraja. Štruktúra programu: 4 stretnutia s vybranou skupinou stredoškolákov – spolu 7 vyučovacích hodín Príprava v triede: Kto sú Židia: stereotypy a predsudky, židovské náboženstvo, zvyky a sviatky (90 min) Návšteva Pamätníka Chatama Sofera (45 min) Návš...

Židovská hviezda

Štít Dávidov - Magen David. Šesťcípahviezda - hexagram zložený z dvoch trojuholníkov. Od 17. storočia sa začal používať ako náboženský symbol judaizmu. Počas druhej svetovej vojny ním boli Židia v niektorých krajinách povinne označení. V slovenskom štáte bol vývoj židovského označenia nasledovný: 1941 - v Šarišsko-Zemplínskej župe žltá páska okolo ľavého ramena na vrchnom obleku, po vydaní Židovsk...

Obyvatelia

Vyhlásenie samostatného Slovenského štátu 14. marca 1939 prijala väčšina slovenských obyvateľov s radosťou, istými ilúziami, ale aj s obavami z budúcej nemeckej agresívnej politiky, resp. čo im prinesie zmenená situácia v podobe vlastného štátu. Právne normy, názory politikov vládnucej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) už od 6. októbra 1938 (vyhlásenie autonómie Slovenska) signalizovali o...

Úrad propagandy

Bol súčasťou predsedníctva slovenskej vlády a v jeho vedení stál Alexander Mach. Mal usmerňovať tlač, rozhlas, umenie a výchovu v záujme slovenského štátu a jeho politických špičiek. K riešeniu židovskej otázky na Slovensku prispieval vydávaním protižidovských letákov, plagátov a vydávaním nástenných Ľudových novín. Najväčšie rozmery nadobudla protižidovská propaganda po vypuknutí SNP, keď boli Ži...

Protesty

Slovenská verejnosť sa proti spôsobu riešenia židovskej otázky ako celok vyjadrovala len veľmi opatrne. Prvé výraznejšie protesty sa objavili až po prijatí Židovského kódexu (9.9.1941), ktoré sa však nedotýkali nehumánnej podstaty zákonov, ale väčšinou len toho, že sú porušované práva Židov konvertovaných na katolícku vieru… Proti antihumánnej podstate protestoval iba Vatikán, ale slovenská vláda ...

Deportácie Židov zo Slovenska

Nútené vysťahovanie - spôsob konečného riešenia židovskej otázky na Slovensku.

Prvým pokusom o takéto riešenie bolo nariadenie ministerského predsedu J. Tisu krátko po Viedenskej arbitráži, ktorej výsledkom bolo, že Slovensko bolo nútené odstúpiť svoje južné územia Maďarsku. Z tohto neúspechu slovenskej vlády boli obviňovaní najmä Česi a Židia. 4.11.1938 J. Tiso nariadil odsun nemajet...

Arizácia na Slovensku.

Vyvlastnenie a prevod židovského majetku zo do rúk nových „árijských” majiteľov. Arizácia sa dotkla všetkých druhov majetku: podnikového majetku, domov a bytov, poľnohospodárskeho majetku, vkladov a cenností, ako aj iného hnuteľného majetku. V roku 1942 sa hodnota arizovaného majetku (bez poľnohospodárskeho majetku) odhadovala na 4,3 miliardy Ks (so zaťažením).
Arizačný proces prebiehal ni...

Aféra Izidora Kosu.

Izidor Koso bol prezidiálnym šéfom Ministerstva vnútra, ktorý napriek finančným úplatkom zo strany Ústredne Židov, resp. Pracovnej skupiny, nekonal v záujme Židov. Ústredňa si teda získala na svoju stranu jeho manželku Žofiu, ktorá im poskytovala cenné informácie.