Súťaž pri príležitosti Medzinárodného pamätného dňa holokaustu - výzva

Súťaž pri príležitosti Medzinárodného pamätného dňa holokaustu - výzva
Prípravný výbor iniciatívy Čítanie mien obetí holokaustu, ICEJ Slovensko
(International Christian Embassy Jerusalem, Slovakia) a Dokumentačné stredisko
holokaustu (DSH) pri príležitosti Medzinárodného pamätného dňa holokaustu 27.1. 2016
vyhlasuje súťaž na napísanie eseje alebo získanie, respektíve vytvorenie fotodokumentačného
materiálu a jeho spracovanie.  Touto súťažou sa usilujeme o to, aby
mladí ľudia nezabudli na tých, ktorí boli počas druhej svetovej vojny prenasledovaní
len z rasových dôvodov. Aby sa z obetí rasového prenasledovania nestali len nič
nehovoriace čísla. Chceme im prinavrátiť ich mená, pripomenúť, ako žili, kto boli ich
priatelia, známi, rodina. Pripomenutím ich osudov prinavrátime tým ľuďom ich
ľudskú dôstojnosť a identitu.

Zapojiť sa do súťaže môžu študenti od 14 do 19 rokov, ale aj tímy, zložené zo
študentov. Súťažiť môžu záujemci od 27.januára tohto roku.

Obsahom súťažných prác by mal byť - holokaust a súčasnosť (prípadne „čo nám
ostalo po holokauste“). Práce by sa mali zamerať na aktuálne aktivity v regiónoch,
mestách Slovenska, napríklad by mohli reflektovať dnešný stav židovskej komunity
v miestach bydliska účastníkov súťaže. Môžu sa zamerať aj na prítomnosť a stav
židovského kultúrneho dedičstva v regióne; či na umelecké spracovanie „odkazu“
holokaustu vo forme napísania eseje, či vytvorenia fotografií, koláže z nájdených
a novovytvorených fotografií.

Súťažné práce by sa mali zamerať na región, z ktorého súťažiaci pochádza, alebo
v ktorom žije. Mladí ľudia vo svojom okolí by mali pátrať po stopách a osudoch
židovskej komunity – pred holokaustom, aj počas neho (v miestnych archívoch,
dobovej tlači, rozhovormi ešte so žijúcimi pamätníkmi) a skladať obraz
multikultúrneho prostredia, akým ich rodné mesto bolo pred rokom 1938 s dôrazom
na židovsko-nežidovské vzťahy aj po holokauste a súčasnosť: aké spomienkové
miesta majú a aké aktivity sa robia, ako by oni (účastníci) mohli prispieť – priniesť
nový nápad, vymyslieť zaujímavý formát pripomínania.

Študenti môžu využiť zázemie a potenciál, ktorý predstavujú rôzne už realizované
projekty, ako napríklad Stratení susedia (Nadácia Milana Šimečku), Zabudnuté
príbehy (Ľudia proti rasizmu) a podobne.

Druhy súťažných príspevkov:
1.- Esej
Súťažiaci by mali skladať mozaiku príbehov o ľuďoch z ich okolia, ktorí zažili
holokaust, zachytiť príbehy a udalosti z ich života. Zároveň sa ale môžu zamerať vo
svojich prácach aj na to, ako sa starajú o kultúrne pamiatky spojené s existenciou
židovskej komunity v lokalite a ako tieto pamiatky propagujú v prostredí svojich
rovesníkov (židovské cintoríny, synagógy, iné miesta pamäte).

2.- Fotografie alebo koláž fotografií
Študenti sa do súťaže môžu zapojiť aj nájdených historickými fotografiami na danú
tému, vytvorenými fotografiami, či kolážou fotografií.

Porota
Hodnotiaca komisia bude zložená z piatich známych osobností a zástupcov DSH,
ICEJ Slovensko, ŽNO v Bratislave a komunálnych poslancov mesta Bratislava.

Uzávierka súťaže bude 15.augusta 2016.
Súťažné práce treba posielať na korešpondečnú adresu ICEJ Slovensko -
ICEJ Slovensko, Andrea Švecová, Pod mlynom 7, 900 33 Marianka.

Vyhodnotenie súťaže
Vyhodnotené budú tri najlepšie súťažné príspevky (tri eseje a tri fotografické práce
s popisom). Víťazov čaká aj finančná odmena.
Prezentácia súťažných prác sa uskutoční v rámci pietneho aktu Čítanie mien obetí
holokaustu, ktorý sa na pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia, 9. septembra,
organizuje v Bratislave už od roku 1999. Ide o etablovanú iniciatívu, ktorú
spolu s ICEJ Slovensko a Dokumentačným strediskom holokaustu podporuje aj
Židovská náboženská obec (ŽNO) v Bratislave. Víťazné študentské práce, aj ich
autorky a autori sa predstavia na spomienkovom akte v Mestskom divadle Pavla
Országha Hviezdoslava v Bratislave.

Za prípravný výbor: Ľuba Lesná, publicistka, Monika Vrzgulová, riaditeľka DSH
a Andrea Švecová, ICEJ Slovensko.